top of page

קומבינציה

בעסקת קומבינציה ישנם 2 מתווים עיקריים. האחד עסקת מכר חלקי והשנייה עסקת תמורות. מכר חלקי הינה עסקה בה בעלים מוכר חלק מהקרקע שלו ליזם וזה האחרון מבצע עבור הבעלים בנייה של יחידות כאשר יתרת הקרקע נותרת בידי הקבלן ובכך אין הוא צריך להעמיד את ההון הנדרש לרכישת הקרקע. בדומה, הבעלים אינו משלם עבור בניית היחידות אלא מעניק לקבלן קרקע בתמורה. בעסקת קומבינציה מסוג תמורות, הבעלים מוכר לקבלן את כל הקרקע, הקבלן בונה עליה והצדדים חולקים בכספי התמורה לפי חלוקת האחוזים שנקבעה ביניהם. הכרת המתווים ורזי עסקאות אלו מאפשרת למקסם את התועלת לצדדים.

עו"ד חיים פרטוש הינו בעל ניסיון וידע וביכולתו להתוות את הדרך הנכונה לביצוע נכון ואופטימלי של העסקה.

bottom of page